DV2T粘度计搭配ULA超低粘度适配器的测量范围

首页    技术资料    仪器操作指导    DV2T粘度计搭配ULA超低粘度适配器的测量范围
发布时间:2021-09-07 00:11
浏览量:0
ULA转子 粘度范围(cP) 剪切率sec-1
DV2TLV DV2TRV DV2THA DV2THB
YULA-15或15Z 1 - 2,000 3.2 - 2,000 6.4 - 2,000 25.6 - 2,000 1.22N

 

     

产品分类

推荐阅读

新品推荐